Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Προσφυγή του Προέδρου της Τ.Κ. Παχυκαλάμου Ηλία Καρίνου κατά απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Ν. Σκουφά

29-8-2011
Παρέκαμψαν το Τοπικό Συμβούλιο σε εκμίσθωση 600 στρεμμάτων

Με προσφυγή-ένσταση στη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αντιδρά ο πρόεδρος της Τ.Κ. Παχυκαλάμου Ηλίας Καρίνος κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σκουφά, βάση της οποίας παρατείνεται η εκμίσθωση 600 στρεμμάτων έκτασης που ανήκει στην Κοινότητα, για μια εξαετία. Σύμφωνα με τον κ. Καρίνο, το Τοπικό Συμβούλιο Παχυκαλάμου, δεν ερωτήθη για την συγκεκριμένη πράξη, ώστε να καταθέσει την άποψή του, αλλά και ενημερώθηκε εκ των υστέρων. Πέραν αυτών των λόγων στην προσφυγή-ένσταση, γίνεται λόγος και για μη σύννομη απόφαση αφού ο νόμος ορίζει τις διαδικασίες που οφείλουν οι Δήμοι να ακολουθούν για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οποίες όμως, σύμφωνα με τον κ. Καρίνο καταστρατηγήθηκαν.

Το ιστορικό έχει ως εξής: Ιδιώτης εδώ και τέσσερα χρόνια, μετά από δημοπρασία είχε ενοικιάσει, έναντι μισθώματος 18.00,00 ευρώ, έκταση 600 στρεμμάτων στη θέση «Καμπούλια -Παλιολίμνες» της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου, τα οποία καλλιεργούσε για την παραγωγή ρυζιού.

Η σύμβαση ενοικίασης έληξε στις 31-5-2011, οπότε και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σκουφά, αποφάσισε την παράταση της μίσθωσης μέχρι 31-5-2017 με αναπροσαρμογή του ετήσιου μισθώματος από 18.000 ΕΥΡΩ σε 20.000 ΕΥΡΩ.

Κατά αυτής της απόφασης ενίσταται και προσφεύγει ο πρόεδρος της Τ.Κ. Παχυκαλάμου, επειδή βάση των νόμων η καλλιεργήσιμη γη Δήμου ή Κοινότητας, εκμισθώνεται ολόκληρη ή σε τμήματα, με δημοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

Πέραν αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά με την κατά πλειοψηφία απόφασή του δεν ζήτησε και δεν έλαβε υπόψη την γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Παχυκαλάμου και –όπως υποστηρίζεται στην ένσταση- ενήργησε αντίθετα με το νόμο.

Επί πλέον στην προσφυγή, αναφέρονται και άλλα επιχειρήματα, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«Με την παρούσα ενίσταμαι κατά της υπ' αριθμ. 179/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας του για τους ακόλουθους νόμιμους και βάσιμους λόγους:

Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά εγκρίθηκε «η παράταση της εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης, έκτασης 600 στρεμμάτων, στη θέση «Καμπούλια -Παλιολίμνες» της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου στον μισθωτή κ. Διαμάντη Κων/νο του Δημητρίου, η οποία έληξε στις 31-5-2011 για έξι χρόνια από 1-6-2011 μέχρι 31-5-2017 με αναπροσαρμογή του ετήσιου μισθώματος από 18.000 ΕΥΡΩ σε 20.000 ΕΥΡΩ».

Σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 12 του άρθρου 58 του Π.Δ. 34/1995 που επικαλείται η ως άνω απόφαση ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνο οι εμπορικές μισθώσεις που συνάπτουν το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι Ο.Τ.Α ή Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου με ιδιώτες. Η μίσθωση που εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση είναι ολοφάνερο ότι αφορά σε μίσθωση καλλιεργήσιμης γης, η οποία δεν ρυθμίζεται από τις ως άνω διατάξεις που περιλαμβάνονται στην «κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώσεων». Αντίθετα η μίσθωση καλλιεργήσιμης γης ρυθμίζεται αφενός μεν από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αφετέρου δε από το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 270 της 11/30-3-1981.

Ειδικότερα το άρθρο 195 του Ν. 3463/201 με θέμα «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων» ορίζει ότι:

1. Η καλλιεργήσιμη γη του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιλαμβάνεται στη δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια, αφού βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα όρια και την έκταση, εκμισθώνεται ολόκληρη ή σε τμήματα, με δημοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι λοιποί όροι της δημοπρασίας, και μπορεί να απαγορευθεί να συμμετάσχουν στη δημοπρασία ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων ορισμένου αριθμού στρεμμάτων.

2. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.

3. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου τους, να εκμισθώνουν με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ετών, δημοτικές και κοινοτικές εκτάσεις που επιδέχονται καλλιέργεια και δενδροκομία και δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 1, ώστε οι εκτάσεις αυτές να αξιοποιηθούν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι της εκμίσθωσης.

Η κατακύρωση γίνεται επίσης με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εν προκειμένω η εν λόγω μίσθωση πληροί όλες τις της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου, δεδομένου ότι αποτελεί αγροτικό τμήμα, ήτοι ακίνητο που προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί προς καλλιέργεια προς το σκοπό παραγωγής και συλλογής καρπών ρυζιού, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου Νικολάου Σκουφά, ορισμένη κατά θέση, όρια και έκταση, η οποία προορίζεται να εκμισθωθεί ολόκληρη μετά από τη διενέργεια δημοπρασίας. Επομένως η οποιαδήποτε μισθωτική σύμβαση τυχόν συναφθεί για την ως άνω καλλιεργήσιμη γη μεταξύ ιδιώτη και του Δήμου Νικολάου Σκουφά θα πρέπει να πληροί τους ως άνω ειδικότερους όρους που αφορούν την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης.

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η ως άνω καλλιεργήσιμη γη βρίσκεται στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3852/2010 το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκεται στα όρια της τοπικής κοινότητας. Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά με την προσβαλλόμενη κατά πλειοψηφία απόφασή του δεν ζήτησε και δεν έλαβε υπόψη την γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Παχυκαλάμου και επομένως ενήργησε αντίθετα με το νόμο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 179/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά για παράβαση νόμου και ειδικότερα:

Α: Σε καμία περίπτωση, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 179/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν πρόκειται για παράταση της προηγούμενης μίσθωσης, αφού ότι ο μισθωτής-συμβαλλόμενος είναι διαφορετικό πρόσωπο. Ειδικότερα σύμφωνα με το από 8 Ιουνίου του έτους 2007 συμφωνητικό εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης ως μισθωτής συμβάλλεται ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ενώ σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση ως μισθωτής συμβάλλεται ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Μάλιστα και στην από 24-5-2011 αίτηση με την οποία ζητείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης για την επίδικη καλλιεργήσιμη γη ως αιτών εμφανίζεται ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ήτοι διαφορετικός συμβαλλόμενος κάθε φορά. Επομένως η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αντίθετη με το νόμο δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η σύναψη μίσθωσης των ΝΠΔΔ με ιδιώτες χωρίς να τηρηθούν προηγουμένως οι νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι όσα ορίζονται στο άρθρο 195 παρ. του Ν. 3463/2006.

Σε κάθε περίπτωση όμως η μίσθωση που εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση συνιστά νέα μίσθωση - αναμίσθωση και δεν αποτελεί παράταση της μίσθωσης που συμφωνήθηκε με το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό, αφού η νέα μίσθωση ορίστηκε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την αρχική μίσθωση, ήτοι 6 έτη, ενώ συμφωνήθηκε και διαφορετικό μίσθωμα, γεγονός που κατατείνει στο συμπέρασμα ότι σαφής πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν η παράταση της ήδη συναφθείσας μισθώσεως αλλά η σύναψη νέας μισθώσεως. Πρόκειται δηλαδή για αναμίσθωση, η οποία συνιστά νέα σύμβαση - μίσθωση με περιεχόμενο τους ειδικότερους γι’ αυτή συμφωνημένους όρους.

Αποκλείεται όμως η αναμίσθωση, δηλαδή νέα μίσθωση, στις σχέσεις που ο νόμος απαιτεί ορισμένο τύπο για την υποδήλωση της βούλησης των μερών όπως συμβαίνει εν προκειμένω.

Εξάλλου, όπως προκύπτει από την 47/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αράχθου δεν διατυπώνεται ρητά, όπως προβλέπει ο νόμος, η δυνατότητα παράτασης της τότε συναφθείσας μισθωτικής σχέσης αλλά ούτε και η αναμίσθωση.

Σύμφωνα με όσα αναπτύχτηκαν ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι η αναμίσθωση καλλιεργήσιμης γης δεν επιτρέπεται από το νόμο, αφού ο νομοθέτης προέβλεψε ρητά και ειδικότερα στο άρθρο 195 του Ν. 3463/2006 ειδικές διατυπώσεις για την κατάρτιση τέτοιας μίσθωσης, οι οποίες δεν τηρήθηκαν εν προκειμένω και για το λόγο αυτό είναι άκυρη και παράνομη η προσβαλλόμενη απόφαση για παράβαση νόμου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί.

Β: Η επίδικη μίσθωση πρόκειται για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης και εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 σχετικά με την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και Κοινοτήτων -άρθρο 195- και σε καμία περίπτωση οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων του ΠΔ 34/1995.

Περαιτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο ενήργησε αντίθετα με το νόμο και όσα ορίζονται στην στο άρθρο 84 παρ. 1 περ. στ του Ν. 3852/2010, αφού ουδέποτε ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου για την επικείμενη εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης που βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου. Έτσι το Τοπικό Συμβούλιο ουδέποτε διατύπωσε γνώμη σχετικά με την λόγω μίσθωση καλλιεργήσιμης γης που βρίσκεται στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, αφού τέτοια διατύπωση γνώμης δεν μνημονεύεται στην προβαλλόμενη απόφαση, πολύ δε περισσότερο ουδέποτε συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου πριν την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης.

Μάλιστα το Τοπικό Συμβούλιο συνεδρίασε μεταγενέστερα και αποφάσισε ομόφωνα να διατυπώσει γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την οποία ζήτησε να γίνει δημοπρασία για την σύναψη της ως άνω μισθώσεως, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. 13/2011 και 15/2011 προσκομιζόμενες αποφάσεις της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου, ενώ αίτηση υπέβαλε προς την Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου και ο Αναστάσιος Μάλλιος του Ευαγγέλου, κάτοικος της Τ.Κ. Παχυκαλάμου, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από 15-6-2011 αίτηση του.

Να σημειωθεί εν προκειμένω ότι το Τοπικό Συμβούλιο της Τ. Κ. Παχυκαλάμου έλαβε γνώση της από 24-5-2011 αίτησης του Κων/νου Διαμάντη του Δημητρίου στις 27-6 2011, δηλαδή ένα μήνα μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, όπως προκύπτει από τον προσκομιζόμενο και επικαλούμενο ταχυδρομικό φάκελο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ωστόσο, δεν τήρησε σε καμία περίπτωση τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης του Δήμου, αφού:

1. Δεν διενήργησε δημοπρασία ανάμεσα στους κατοίκους του Δήμου ή της Τοπικής Κοινότητας.

2. Δεν μνημονεύει στην απόφασή του ότι η επίδικη έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

3. Δεν ζήτησε και κατά συνέπεια δεν έλαβε υπόψη την γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου όπου βρίσκεται η επίδικη καλλιεργήσιμη γη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θεμελιώνεται προφανής λόγος παράβασης νόμου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 179/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας και κάθε άλλης συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξης.

Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη και αντίθετη με το νόμο.

Επειδή έχω πρόδηλο έννομο συμφέρον ως δημότης του Δήμου Νικολάου Σκουφά και ειδικότερα της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου αλλά και ως Πρόεδρος της Τοπικής

Κοινότητας Παχυκαλάμου.

Επειδή συνημμένα υποβάλλω:

1. Την υπ' αριθμ. 179/22-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας.

2. Τις υπ' αριθμ. 13/2011 και 15/2011 αποφάσεις της Τοπικής Κοινότητας Παχυκαλάμου.

3. Το από 8 Ιουνίου του έτους 2007 συμφωνητικό εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης.

4. Την από 15-6-2011 αίτηση του Αναστάσιου Μαλλιού προς την Τ.Κ. Παχυκαλάμου.

5. Την από 24-5-2011 αίτηση του Κων/νο Διαμάντη προς την Τ.Κ. Παχυκαλάμου μετά του ταχυδρομικού φακέλου με τον οποίο στάλθηκε στην Τ.Κ. Παχυκαλάμου.

Επειδή η παρούσα Ένστασή μου είναι εμπρόθεσμη, νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η ένσταση - προσφυγή μου.

Να ακυρωθεί η με αριθμό 179/22-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας καθώς και κάθε άλλη σχετική προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξης. Να διαταχθούν τα περαιτέρω.

Ο προσφεύγων – ενιστάμενος Ηλίας Καρίνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
free counters
2010-2015 © Καλομόδια Άρτας
Design by FThemes | Blogger Theme by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web based Project Management
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί όργανο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλομοδίων "Η Θεοτόκος".